Is het trouwen met een niet-moslim toegestaan? (Fiqh Hanafi)

Vraag: Salaamoe alaikoem Graag wou ik weten of het is toegestaan voor een moslimvrouw om te trouwen met iemand die niet moslim is zo als een atheist en is een huwelijk geldig als er geen wali aanwezig was. Barak Allaahu fikom
Antwoord: Alhamdu lillah was-salatu was-salamu `ala sayyidina Muhammadin Rasulillah Trouwen voor een moslimvrouw met een niet-moslim is in Islam absoluut verboden. De bewijzen hiervoor komen van de Koran, de soenna en de consensus van de islamitische geleerden. In de Koran zijn er vijf verzen die het de moslimvrouw verbieden om met een niet-moslim te trouwen. Allah de Verhevene zegt: (En huwt haar (gelovige vrouwen) niet aan afgodendienaren uit, voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slaaf is beter, dan een afgodendienaar, ofschoon hij u moge behagen. Zij noden tot het Vuur, maar Allah noodt u tot de Hemel en tot vergiffenis door Zijn gebod. En Hij maakt Zijn tekenen aan de mensen duidelijk, opdat zij lering zullen trekken) (Al-Baqarah:221)  10. O, gij die gelooft wanneer gelovige vrouwen tot u komen als vluchtelingen, beproeft haar (geloof); Allah kent hun geloof het beste. Als gij dan vindt dat zij gelovig zijn, zendt haar niet terug naar de ongelovigen. Deze vrouwen zijn voor hen niet wettig, noch zijn de ongelovigen wettig voor deze vrouwen. Maar betaalt (aan de echtgenoten) wat zij besteed hebben. En het is geen zonde voor u haar te huwen als gij haar haar huwelijksgift hebt gegeven. En houdt niet vast aan huwelijksbanden met ongelovige vrouwen; maar vraagt om hetgeen gij besteed hebt; en laten zij vragen om hetgeen zij besteed hebben. Dat is het gebod van Allah. Hij spreekt recht over u. En Allah is Alwetend, Alwijs. (Al-Momtahanah:10)  Er zijn ook verscheidene hadiths die hiernaar verwijzen.  De moslims, de geleerden en de rest van de moslims zijn het erover eens dat het trouwen voor een moslimvrouw met een niet moslim niet mag en ongeldig is. Allah de Verhevene zegt: (En hij, die zich tegen de boodschapper verzet nadat diens leiding hem duidelijk is geworden en die een andere weg dan die der gelovigen volgt, Wij zullen hem laten volgen wat hij wil en Wij zullen hem in de hel werpen. Dat is een kwade bestemming). (Al-Nisaae:115)  Wat het trouwen zonder  ’wali’ betreft: Het standpunt van de grote meerderheid van de geleerden is dat een huwelijk zonder ‘wali’ niet mag. Hier zijn voorwaarden aan gebonden. Maar zelfs als de vader of de oom of de grootvader niet geldig/geschikt zijn als ‘wali’ dan wordt de ‘Qadi’/islamitische rechter of een van de moslims de  ’wali’ (de imam bijvoorbeeld) voor de vrouw.    En Allah Ta`ala weet het best. kijk voor meer informatie: Sjezeraat el-Zeheb, Sheik el-Tawiel

About Sjaykh Galal Al-Jihani

Test